Sugar

Мөнгөний тоон утгууд

Jul 07, 2017 - by Baigalmaa

Сонин хачин Зөвлөгөө


Мөнгөний тоон утгууд

Нумерологи буюу тоон утгыг эртнээс мэдэж хэрэгжүүлдэг байсан гэх бөгөөд амьдралын бараг бүхий л салбарт тоон утга үйлчилж тэр тусмаа хамгийн их тоогоор илэрхийлэгддэг мөнгөнд энэхүү тоон утга эрчимтэй нөлөөлж байдаг гэнэ. Эдгээр нөлөөллүүдийг мэдэх нь, хадгаламж, үнэлгээ, өр зээл авах, өгөх зэрэг олон зүйлд тус дэм болдог гэж үздэг байна.

Үүнийг мэдэхийн тулд, нэг оронтой тоог гаргаж авч тоон утгаар тайлбарладаг. Жишээ: 2500 мөнгөний нэгж нь, 2+5+0+0=7 гэсэн тоон утгыг гаргана. 

Гурав, зургаа, найм – эд баялагийн тоо.

Гурвын тоон утга. Эд баялаг өсгөх хамгийн сайн тоо. Энэ тоон утгад шилжсэн мөнгөний тоо, санхүүгийн бүхий л боломжуудыг нээж, эд хөрөнгө өсгөдөг. Бизнес өргөжүүлэхэд оруулах хөрөнгө оруулалт, зээллэг авах, үнэлгээ тогтоох зэрэг үйл ажиллагаанд энэ тоо ээлтэй байдаг. Гурвын тооны онцлог нь байнгын хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг учраас хадгалж хураах мөнгөний тоон утгад тохирдоггүй. Тиймээс эргэлтэд оруулах хөрөнгө 3-ын тоог илэрхийлж байвал сайн байдаг.
Зургаагийн тоон утга. Энэ тоо эд баялагийг дууддаг. Өдөр тут-ийнмын мөнгөний эргэлтийн тоо гэж үзэх нь ч бий. Худалдан авалт, өр зээл төлөх, төлбөр барагдуулахдаа 6 тоон утгыг илэрхийлэх хэмжээний мөнгө хэрэглэхийг хичээх хэрэгтэй. Мөн маш тогтвортой тоо гэж үздэгээс, хадгалах хураахад тохиромжтой байдаг.
Наймын тоон утга. Ашиг орлого өндөрсч буурах байдал ажиглагддаг ч, ямартай ч энэ тоог эд баялагийн тоо гэж үзсээр иржээ. Ямар ч тохиолдолд, эрсдэлийг багасгаж, олз омогтой байлгадаг.

Нэг, хоёр, долоо – мөнгөний бус тоо.

Нэгийн тооноос ашиг хүлээх хэрэггүй. Хоосон тоо гэх нь ч бий. Мөнгөтэй холбоотой үйл ажиллагаанд нэгийг илэрхийлэх тоон утгатай мөнгө эргэлдүүлэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.
Хоёрын тоо хуваагддаг, мөн бусад тоог ч хуваах чанартай. Мөнгөний тоон утга нь, хууралт, алдагдалыг билэгднэ. Энэ тоон утгаар илэрхийлэгдэх мөнгөөр худалдан авсан зүйлс хэврэг, удаан эдлэгддэггүй гэж үздэг аж. Ер нь хоосон үрлэг зарлага болдог гэж үздэг. Хол, удаанаар явахдаа бэлэн мөнгөө хэтэвчиндээ, хоёр хэсэг хувааж хийдэггүй, дөрөв хувааж хийн авч явах хэрэгтэй байдаг гэнэ.
Долоогийн тоо нь оюун санааны тоо учираас бүхий л материаллаг зүйлстэй сөргөлцдөг. Тиймээс, илэрхий тоонуудын нийлбэр нь долоог илэрхийлэх хэмжээний мөнгийг зээлдэх, хадгаламжид хийж хэрэггүй гэдэг байна.
Дөрвийн тоо тогтвортой байдлыг илэрхийлдэгээс, 4-тэй тэнцэх тоон утгатай мөнгө материаллаг байдлын өсөлтийг амалдаг. Гэхдээ, дөрвийн тоо, хүчин зүтгэлийг илүүтэй дэмжиж байдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Томоохон худалдан авалт хийхдээ энэ тоог ашиглах хэрэгтэй. Харин хадгаламж дах мөнгөө энэ тоонд таарахаас сэргийлж байх хэрэгтэй. Урьдчилан тооцоолоогүй зарлагын тоо гэх нь ч бий.
Тавын тоо – азтай худалдан авалт, зарлагын тоо. Материаллаг байдлын тоо боловч тэр бүр татдаггүй гэдэг. Нөхцөл байдлаас шалтгаалдаг эрсдэл дагуулах магадлалтай. Үрж, зарлагадахад таатай. Амралт, аялалын зардалд энэ тоог ашиглахад баяр хөөрийг дагуулдаг гэнэ. Тухайн зарлагадсан мөнгүүд буцаж орж ирдэг. Хадгаламжид тохирохгүй.
Есийн тоо өглөг, буяны тоо. Хамгийн мөнгөний бус тоо гэдэг. Ес нь, материаллаг байдлаас хамааралгүй хүний төрмөл чанар, жинхэнэ аз жаргалын ойлголтыг ухамсарлуулах нөлөөтэй учираас ийм тоон утга бүхий мөнгө төгрөг бэлэглэх, өргөл өгөх нь аз, амжилтыг дуудна гэж үздэг байна.

Гурав, зургаа, найм – эд баялагийн тоо.
Гурвын тоон утга. Эд баялаг өсгөх хамгийн сайн тоо. Энэ тоон утгад шилжсэн мөнгөний тоо, санхүүгийн бүхий л боломжуудыг нээж, эд хөрөнгө өсгөдөг. Бизнес өргөжүүлэхэд оруулах хөрөнгө оруулалт, зээллэг авах, үнэлгээ тогтоох зэрэг үйл ажиллагаанд энэ тоо ээлтэй байдаг. Гурвын тооны онцлог нь байнгын хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг учраас хадгалж хураах мөнгөний тоон утгад тохирдоггүй. Тиймээс эргэлтэд оруулах хөрөнгө 3-ын тоог илэрхийлж байвал сайн байдаг.
Зургаагийн тоон утга.  Энэ тоо эд баялагийг дууддаг. Өдөр тут-ийнмын мөнгөний эргэлтийн тоо гэж үзэх нь ч бий. Худалдан авалт, өр зээл төлөх, төлбөр барагдуулахдаа 6 тоон утгыг илэрхийлэх хэмжээний мөнгө хэрэглэхийг хичээх хэрэгтэй. Мөн маш тогтвортой тоо гэж үздэгээс, хадгалах хураахад тохиромжтой байдаг.
Наймын тоон утга.  Ашиг орлого өндөрсч буурах байдал ажиглагддаг ч, ямартай ч энэ тоог эд баялагийн тоо гэж үзсээр иржээ. Ямар ч тохиолдолд, эрсдэлийг багасгаж, олз омогтой байлгадаг.
Нэг, хоёр, долоо – мөнгөний бус тоо.
Нэгийн тооноос ашиг хүлээх хэрэггүй. Хоосон тоо гэх нь ч бий. Мөнгөтэй холбоотой үйл ажиллагаанд нэгийг илэрхийлэх тоон утгатай мөнгө эргэлдүүлэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.
Хоёрын тоо хуваагддаг, мөн бусад тоог ч хуваах чанартай. Мөнгөний тоон утга нь, хууралт, алдагдалыг билэгднэ. Энэ тоон утгаар илэрхийлэгдэх мөнгөөр худалдан авсан зүйлс хэврэг, удаан эдлэгддэггүй гэж үздэг аж. Ер нь хоосон үрлэг зарлага болдог гэж үздэг. Хол, удаанаар явахдаа бэлэн мөнгөө хэтэвчиндээ, хоёр хэсэг хувааж хийдэггүй, дөрөв хувааж хийн авч явах хэрэгтэй байдаг гэнэ.
Долоогийн тоо нь оюун санааны тоо учираас бүхий л материаллаг зүйлстэй сөргөлцдөг. Тиймээс, илэрхий тоонуудын нийлбэр нь долоог илэрхийлэх хэмжээний мөнгийг зээлдэх, хадгаламжид хийж хэрэггүй гэдэг байна.
Дөрвийн тоо тогтвортой байдлыг илэрхийлдэгээс, 4-тэй тэнцэх тоон утгатай мөнгө материаллаг байдлын өсөлтийг амалдаг. Гэхдээ, дөрвийн тоо, хүчин зүтгэлийг илүүтэй дэмжиж байдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Томоохон худалдан авалт хийхдээ энэ тоог ашиглах хэрэгтэй. Харин хадгаламж дах мөнгөө энэ тоонд таарахаас сэргийлж байх хэрэгтэй. Урьдчилан тооцоолоогүй зарлагын тоо гэх нь ч бий.
Тавын тоо – азтай худалдан авалт, зарлагын тоо. Материаллаг байдлын тоо боловч тэр бүр татдаггүй гэдэг. Нөхцөл байдлаас шалтгаалдаг эрсдэл дагуулах магадлалтай. Үрж, зарлагадахад таатай. Амралт, аялалын зардалд энэ тоог ашиглахад баяр хөөрийг дагуулдаг гэнэ. Тухайн зарлагадсан мөнгүүд буцаж орж ирдэг. Хадгаламжид тохирохгүй.
Есийн тоо өглөг, буяны тоо. Хамгийн мөнгөний бус тоо гэдэг. Ес нь, материаллаг байдлаас хамааралгүй хүний төрмөл чанар, жинхэнэ аз жаргалын ойлголтыг ухамсарлуулах нөлөөтэй учираас ийм тоон утга бүхий мөнгө төгрөг бэлэглэх, өргөл өгөх нь аз, амжилтыг дуудна гэж үздэг байна.

Мэдээ таалагдаж байвал манай хуудсанд "LIKE" дарж илүү олон шинэ мэдээ мэдээлэл хүлээж аваарай.


Сонин хачин Зөвлөгөө

Jul 07, 2017 - by Baigalmaa

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.

Модон аяга Oct 21, 2017 - Baigalmaa